“СКАНЕР” ООД

Удостоверение за регистрация ТО № 05697/25.07.2006 г.  

Адрес на управление Пазарджик, 4400, ул.“Христо Ботев ” № 88,ет.1,

email:skaner@abv.bg www/skaner-travel.com

Офис гр.Пещера ул. „Дойранска епопея „№3 тел./факс:  0350/  6 7178 ;   GSM 0899859828

  1. ДОГОВОР ЗА ГРУПОВО ПЪТУВАНЕ  № …../ ……………… г.
    1. БУЛСТАТ  112664953                      

Потребител:………………………………………………  ЕГН: ………………………….

 Адрес ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

лична карта № ………………валидна до ……………., издадена от ……………….. дата на издаване…….…………………………..

телефон:  дом……………… сл. ……………………… факс………….……   ел.поща ………….…………….……………………..

          Трите имена по лична карта            или  задграничен паспорт /на латиница /Л.карта или задграничен  паспорт
ЕГН

От името на записаните в тази бланка и от свое име Потребителят декларира, че и той и записаните са запознати с общите условия, описани на гърба на този лист и ги приемат. 

І. Страна / маршрут / на пътуването: ……………………………………………….

Начална дата на пътуването: ………………………..г. Крайна дата на пътуването:………………… г. Продължителност на пътуването: ……………….

ІІ. Основни услуги, включени в общата цена:

А. Транспорт: ……………………………………… …………………………………………  ; Час и място на тръгване –  на ……………………. год. от гр……………..  в …………………… ч.,през ……………………………………………………… 

Час и място на връщане –……….. ч. в гр……………………..  на ………………… год.. 

Б. Настаняване : 1. Вид  на обекта (хотел, мотел, др.) …………………2. Бр.нощувки: /  ………… /  в стая с …………………….легла 

3. Местоположение (местата за нощувки)

В.  Хранене (Брой и вид;  вид и категория на заведенията за хранене и развлечения):  …………………………………………………………………….

III.  Други услуги, включени в общата цена:…………………………………………………………………..

ІV. Специални изисквания на Потребителя,  за които е постигнато съгласие между двете страни по договора …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

V. Обща цена в лева  на пътуването :  …………………………………………..

VI.Начин и срок на плащане на общата цена:

а)Депозит …………………. При записване. Потребителят се задължава да заплати остатъка на плащането до общата цена в размер на …………………лв до …………………г.

б)Ако записването е в последния момент цената остава същата -…………..( словом :………………………………………………………и е платена от Потребителя в деня на подписването на този Договор.)

Банкова сметка : „Сканер“ ООД    BG54RZBB91551085994513 – Райфайзенбанк

VII.Други плащания, не включени в общата цена ,срок и начин на плащането им:

Ако в дадена страна има изискване за PCR тест , или ваксина , туристът е длъжен да си направи предварително медициснките изисквания за влизане в страната  по програмата 

Настоящият Договор между Туроператора  “СКАНЕР” ООД и потребителя може да бъде подписан :

1. В офиса на Туроператора чрез туристически агент 2. По Интернет3.В пърия ден от осъществяване на пътуването 

Днес        г. в гр. Пещера/гр. Пазарджик с подписването на тази  бланка  между ……………………………………………………………………

като Потребител, от една страна, и “СКАНЕР” ООД, като Туроператор, от друга страна, се сключва Договор за горепосоченото пътуване. Неразделна част от този Договор са общите условия , описани на гърба на този лист.Този Договор се сключва на база информацията на Туроператора по чл. 82 от ЗТ и изискванията на приложение №1 от  ЗТ  и приложение №2  от ЗТ, с които Потребителят преди сключването на настоящия Договор е предварително запознат. Пътуването, посочено в т. І. на тази бланка може да се осъществи само, ако е набран минимален брой участници посочени в програмата  . В срок до ………… г. потребителят ще бъде уведомен, ако този брой не е набран. Задължителната застраховка “медицински разходи при болест и злополука” при пътуване в чужбина се сключва със ЗАД “ Евроинс”  Потребителят декларира, че му е представен сертификат за сключена от Туроператора застраховка по чл. 97 ЗТ. Чрез подписването на настоящия договор  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на туристическата услуга предоставя доброволно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изричното си съгласие за събирането,записването,складирането,организирането,адаптирането,обработването и предоставянето на личните си данни на трети лица , в това число контрагенти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с цел надлежното изпълнение на задълженията на страните по договора , или ако това се изисква от приложимото законодателство.

ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промени в цените и програмата по независещи от него причини и не носи отговорност за туристи, не допуснати от съответните гранични власти. При не набран необходимият брой туристи обявен в програмата за групово пътуване  , Туроператорът има право да отмени пътуването 

Този Договор влиза в сила от датата на подписването и е валиден до крайната дата на пътуването.

Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.   

    ТУРОПЕРАТОР :                                   ПОТРЕБИТЕЛ: