Уважаеми дами и господа, този Протокол за работа на туроператора и турагента в Ковид-19 среда е създаден, за уверение на вас – нашите туристи, че ние сме част от  настъпилата пандемия и имаме достатъчна самоотговорност да направим всичко  възможно по нашите сили да защитим нашите клиенти и нашите служители. Ние  сме от една страна и трябва да работим заедно в екип. 

Пожелаваме на всеки приятно и безопасно пътуване! 

ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ В ОФИСА 

• Няма да бъдат допускани в помещенията посетители с явни прояви на остри  респираторни заболявания. 

• Осигуряване на маски за лице за всички гости (ако не разполагат с такива) при  влизане в офиса. 

• Поставяне на информационни материали или указващи табели, които насърчават  личната хигиена. 

• Табела с указване за задължителното поставяне и правилната употреба на  предпазната маска 

• Редовна дезинфекция на входа за посетителите, с дезинфектант, съдържащ най малко 90% алкохол от одобрен тип. 

• Ограничаване броя на посетителите и спазването на дистанция 1,5 м, чрез  информационна табела на видно място на входа. 

• По възможност създаване на посетителски график с предварителни часове за  

посещение, с цел минимален контакт на посетителите и ограничаване на броя на  хората в офиса. 

• При необходимост от изчакване, посетителят е длъжен да се съобрази с направената  зона за изчакване.  

• Поставяне на посетителските столове на подходящо разстояние от бюрата на  служителите. 

1.5 метра

Протокол за работа на туроператора и турагента в Ковид среда 5 

Източник: WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: a Summary

Протокол за работа на туроператора и турагента в Ковид среда 6 

ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОФИСА 

• Няма да бъдат допускани в помещенията служители с явни прояви на остри  респираторни заболявания. 

• Първоначално запознаване и инструктиране на служителите в офиса с Протокола  за работа на ТО/ТА в Ковид-19 среда. 

• Периодичен инструктаж на служителите за спазване на лична хигиена при  установените от МЗ мерки за COVID-19. 

• Следене за правилното използване на маските от служителите. 

• Осигуряване на дезинфектант и насърчаване на служителите да мият на ръцете  си поне 20 секунди, поставяне на указателни табели, на подходящи места за това. 

• Реорганизация на зоните за изчакване и редуциране на капацитета за сядане, в  съответствие с изискванията за отстояние от 1,5 м. 

• Осигуряване и използване от служителите на подходящи лични предпазни средства  – маски за защита на горните дихателни пътища, при необходимост – защитни  ръкавици, прегради на бюрата. 

• Употреба на индивидуални кошчета за изхвърляне на използваните лични  предпазни средства и използваните хигиенни материали. 

• Ежедневна дезинфекция на подовите настилки и проветряване на работните  помещения.  

• Дезинфекция на повърхностите след всеки посетител. 

• Проветряване на помещението след всеки посетител. 

• Почистване на 2 часа на твърди повърхности, до които посетителите имат допир с  дезинфектант – одобрен тип. 

• Под особено внимание трябва да бъде почистването на повърхности с чест и пряк  достъп, като дръжки на вратите, батерии и зарядни, бутони, телефони, клавиатури,  слушалки и тоалетни, контактни ключове. 

• Измерване на температурата на всеки влязъл служител в офиса. 

• Препоръчва се служителите по възможност да използват индивидуални телефони,  компютри, клавиатури, бюра. 

• Дезинфекция на цялата входяща поща, пликове, пакети, консумативи преди  разпределение до съответното работно място.

Протокол за работа на туроператора и турагента в Ковид среда 7 

• Поставяне на дезинфекциращи дозатори за свободно ползване на видни места  около работното място. Уверете се, че тези дозатори се зареждат редовно. 

• Да се препоръчва и толерира при възможност, виртуално провеждане на срещи и  интервюта. 

• Да се изпраща в пълен обем възможната предварителна информация за посетителя  по електронен път.

• Да се изпращат всички допустими и възможни документи, необходими за  пътуването по електронен път. 

• Да се препоръчва на всеки пътуващ да се регистрира в секцията „Пътувам за“ на  страницата на Министерство на външните работи. 

• Служителите да предоставят информация за Българското посолство в дестинацията,  в която пътува клиента, или за обслужващото българи такова. 

• Да се използва по възможност банково плащане, безкасово разплащане или при  необходимост да се съкрати процеса на картово плащане и плащане в брой. 

• По възможност да се прави график на посетителите с име и телефон, с цел  подпомагане на здравните власти да проследят хора, които може да са били 

изложени на COVID-19.

Протокол за работа на туроператора и турагента в Ковид среда 8 

УПРАВИТЕЛИТЕ НА КОМПАНИЯТА 

• Да осигурят ясна, последователна и актуална комуникация с клиентите за новите  здравни и хигиенни изисквания. В офиса и в електронна среда. 

• Да осигурят предварителна, ясна и точна информация на клиентите за ограниченията  по дестинациите, както в електронна среда, и на място в офиса. 

• По възможност да се направи график за работа в офиса и работа от вкъщи, ако  дейността го позволява. 

• Да се оборудва офиса с всички необходими надписи, табели , дезинфектанти,  маски за клиенти, маски за служителите, ръкавици, термометри, прегради за бюра  и други необходими аксесоари, наложени от ситуацията за безопасност. 

• Управителят трябва да направи план за действие на служителите, ако се разболеят,  как да ги изолират и да окажат съдействие за безопасно транспортиране до вкъщи  или до медицинска институция. 

• Редовно почистване на филтрите на климатичната система или при невъзможност да не се употребява климатик.

• Управителят трябва да обучи персонала да отговаря на въпроси, да разрешава  предизвикателства като откриването на нови случаи, да разглежда ситуации, и да  споделя протоколи преди и по време на пътуването, за да даде точната информация 

на пътуващия. 

• Да проучи и установи сътрудничеството със застрахователни компании като предложи пътническа застраховка, покриваща риска от COVID-19 с репатриране и  медицинска помощ. 

• Задължение на управителите е да работят за осигуряване на безопасно изживяване  на туристите и служителите си. Това се случва, чрез приложени практики за чистота  и хигиена. Туроператорът трябва да има създадено споразумение с партньори и  доставчици на туристическа услуга, включително места за дегустация, музеи, шоу програми, театър, концертни зали, които следват еднакво обмислени протоколи за 

здраве, санитария, дезинфекция и хигиена, съобразени с местните разпоредби.

Протокол за работа на туроператора и турагента в Ковид среда 9 

ПЪТУВАНЕ С АВТОБУС / ТРАНСФЕРИ 

• При пристигане на началния пункт за отпътуване всички пътници ще бъдат чекирани  от водача на групата. 

• По възможност разумно намаляване на пътническия капацитет в превозните  средства и организиране на местата за сядане с правила за социално дистанциране. • Гарантиране, че водачът и всички пътници носят правилно поставени маски за  лице в автобуса през цялото пътуване.  

• Даване на необходимите предупреждения за минимизиране на контакта на  пътниците с повърхностите вътре в превозното средство.  

• Поставяне на дезинфектант за ръце (одобрен тип), в превозните средства на  видно място и в близост до входните врати. 

• Подканяне и окуражаване от страна на водача или шофьора за използването на  дизефектанта от пътниците при качване и слизане от превозното средство. • По време на изчакване пред автобуса за настаняване пътниците трябва да са на  отстояние 1,5 м един от друг. 

• Премерване на температурата на пътника. 

• На борда на превозното средство няма да бъдат допускани лица във видимо  лошо здравословно състояние и висока температура. В тези случаи се активира  застраховката „Отказ от пътуване“. Тази застраховка се предлага от туроператора,  но пътника сам взема решение за нея. При липса на такава застраховка, важат  правилата на договора. 

• Проверка на редовен PCR тест, ако дестинацията го изисква. 

• Проверка на редовни документи за пътуване и настаняване в автобуса • Личният багаж ще бъде взет от шофьора, който задължително преди това ще  дезинфекцира дръжката на куфара. Пътника ще бъде насърчен да си остави по  възможност повечето багаж в багажното отделение. 

• Осигуряване на редовна вентилация на превозното средство, както и пълно  проветрение на всеки 4 часа, съобразено с графика за работното време на  шофьорите. 

• При дълги преходи е необходимо почистване с дезинфектант (одобрен тип), поне  2 пъти на ден на често контактуваните зони. 

• Редовно пречистване на въздуха на превозните средства чрез климатични филтри. • Водачът е необходимо да инструктира и даде съвети и насоки на пътниците при  

започване на пътуването въз основа на съвети от здравните органи, които могат  да включват носенето на маски за лице или покрития, насоки за хигиена на ръцете  и избягване на физически контакт, както и други мерки за безопасност станали  

1.5 метра

ясни по време на Ковид-19 пандемията.  

Протокол за работа на туроператора и турагента в Ковид среда 10

ПЪТУВАНЕ СЪС САМОЛЕТ 

НА ЛЕТИЩЕТО 

• Необходимо е всички пътници да бъдат предпазливи и проявяват уважение към  другите пътници, и продължават да прилагат мерки за лична хигиена. Отговорността  е лична и всеки сам трябва да се увери, че е в добро здраве и в състояние да  пътува! 

• Всички пътуващи трябва да се явят в уреченото време на сборния пункт. • Задължително е притежаване и правилно носене на предпазна маска. 

• Всеки от пътниците ще бъде проверен за наличието на отрицателен PCR тест. При  липсата на такъв, а се изисква от дестинацията, клиентът няма да бъде чекиран и  допуснат в зоната на заминаващи. 

• Препоръчва се да се направи онлайн регистриране, чекиране на индивидуални  апарати за самостоятелно чекиране или физическо чекиране на гише. 

• Препоръчва се пътникът да застане на минимална дистанция от 1,5 м на опашката  за чекиране. 

• Препоръчва се да се използват дезинфектантите на всички ключови места по  цялата територия на летището. 

• Използването на обществените тоалетни трябва да става с повишено внимание и  максимална защита от излишно докосване на повърхности. 

• Всеки пътник на летището подлежи на здравна оценка и скрининг на летището. • Повишени здравни и хигиенни изисквания към зоните за чекиране и качване. 

• Проведена реорганизация на залите за пътници с ограничено физическо  взаимодействие във всички допирни точки в съответствие с настоящите  изисквания. 

• Внедрена информационна среда като надписи, маркировка на пода и съобщения  за насърчаване на дистанцирането. 

• Подготовка на служителите за спазване на мерките в Ковид-19 среда. • Избрани дезинфекционни продукти, одобрени от здравните органи.  

• Нови указания за екипа за почистване във всички зони на самолета, включително  помещенията за миене, както и зоните за чекиране и качване на борда със  специфичен фокус върху високочестотните допирни точки. 

1.5 метра

Протокол за работа на туроператора и турагента в Ковид среда 11 

В САМОЛЕТА 

• Задължително правилно носене на предпазна маска по време на целия полет.  Изключения правят деца до 6-годишна възраст. 

• Всички пътници се уверяват, че имат собствена маска и я носят правилно по време  на пътуването си. Ако имат други защитни средства, като ръкавици или шлемове,  това също е препоръчително. Ако полетът е по-дълъг от 4 часа, се препоръчва на  туристите да вземат няколко маски за лице.  

• Авиокомпаниите си запазват правото да отказват превоз на всеки, който не  изпълни това изискване! 

• Постоянна грижа и информация за пътниците да спазват насоките за социално  дистанциране в самолета, извън него и на летището, да не стават от мястото си,  докато не получат указания от кабинния екипаж. 

• Всяка компания старателно почиства и дезинфекцира самолетите всеки ден. Това  е основен приортет на всички авиокомпании.  

• Въздухът в самолетите е чист като в операционните зали на болниците, тъй като  се сменя многократно, чрез високоефективни въздушни филтри за частици (HEPA  филтри), които премахват 99,97 % от преносимите по въздуха бактерии и вируси. 

• Екипажите на борда носят защитни облекла и имат достъп до необходимото  оборудване. 

• При наличието на кетъринг, авиокомпанията следва специални протоколи за  снабдяване с храна и напитки на борда, сервирането и отсервирането на кетъринга,  които са съобразени с Ковид-19 ситуацията. 

• Използването на санитарните помещения по време на полет също подлежат на  протокол за специално летателно почистване, както и дълбоко почистване при  презимяване.  

• Всеки екипаж е преминал през допълнително обучение свързано с COVID-19  и за това при възникнала необходимост, пътниците трябва стриктно да следват  инструкциите им. 

1.5 метра

Протокол за работа на туроператора и турагента в Ковид среда 12