1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно по телефон, факс или интернет чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна  след попълване на бланка за записване, внасяне на такса резервация и депозит. 

  1. Визи

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По искане на Потребителя Туроператорът ще подготвя и внася  документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Не представянето на документите и не заплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя. 

2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат, както и 50 лв. технически разходи на турист, ако няма други изисквания. Размерът на таксите и други разходи е посочен във всяка информация за съответната екскурзия, за която се изисква  издаване на визи, съгласно чл. 28 от ЗТ.

  1. Цени и плащане.

3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. 

3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго в общата информация или условия за пътуване на екскурзия или на почивка, размерът на депозита е  30% от пакета  за чужбина и 50 лв. за България от общата цена. Потребителят внася депозита  и може да подпише в момента  този договор, ако не е упоменат друг срок.

3.3. Окончателно плащане: 20 дни преди  пътуване, ако не е упоменато друго.

3.4. Цените са калкулирани по фиксинга на БНБ.

3.5. Увеличението на цената  е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се изчислява на база  фиксинг на БНБ евро/лев или долар/лев, установен в деня на плащането.

3.6. Цените на хотелско настаняване по време на панаири и специални събития могат да надвишават обявените цени на рецепция.

  1. Права и задължения на страните

4.1. Туроператорът се задължава: 

4.1.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор и съгл. чл.90 от Закона за Туризма , туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

4.1.2. Да осигури задължителна застраховка на Потребителя “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/.  

4.1.3. По искане на Потребителя  да го застрахова от други рискове по време на пътуването / Застраховка „Отмяна на пътуването“ , срещу допълнително заплащане от клиента .

4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ с ЗК  Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.

4.4. Потребителят се задължава:

4.4.1. При пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България. 

4.4.2 Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи до 5 дни преди пътуването в офиса на Туроператора или Туристическия агент оригинално нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител). В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно попълнена декларация, Потребителят не е допуснат да премине границата на България, Туроператорът не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойка на Потребителя за не проведеното пътуване.

4.4.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

4.4.4. Да спазва законовия ред на страните в които пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен. В противен случай всички произтичащи последици са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.

4.4.5 При инциденти и нанесени щети на хотели, транспортни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстановява на място нанесените и установени щети.

4.4.6. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.4.7. При не проведено пътуване да върне  сключения договор.

4.5. Потребителят има право:

4.5.1. В срок до 7 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 50 лева, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

Декларирам , че съм запознат с Общите условия по този договор :    …………………………………………………………………………….

 

5.Отговорност на страните :

5.1.Туроператорът може да отмени пътуването, ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и др./. В тези случаи туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на потребителя всички платени суми,
5.2. При настъпване на форсмажорни обстоятелства , Туроператорът възстановява на пътуващия всички дължими суми,при прекратяване на договора от страна на Потребителя  Възстановяват се  всички плащания,направени за пакета от пътуващия или от негово име, след приспадане на съответните

разходи по  прекратяване на договора. Разходите по прекратяване на договора се доказват с платени такси , резервации, визи  и глоби за отменени полети . Дължимите суми или плащания се възстановяват на пътуващия без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет.

5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, и не дължи неустойки , като връща на Потребителя всички платени суми,

5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:

  • Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
  • Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;
  • Загуба или повреда  на багажа по време на пътуването;
  • Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя; 
  • Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България 

или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

5.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

    а) Потребителя;

    б) Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

   в) Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай,че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. 

Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.

5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора  от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:

а) до 30 календарни дни преди пътуването – само такса резервация от 30 лв ;

б) от 29 до 20 дни преди датата на пътуване – 50% от внесения депозит;

в) от 19 до 15 дни преди датата на пътуването  – 100% от внесения депозит;

г) от 14 до 10 дни преди датата на пътуването – 60% от цената на пакета; 

д) от 9 до 5 дни преди датата на пътуването – 80% от цената на пакета;

е) под 5 дни и деня на зaминаването или неявяване в деня на пътуването “no show” – 100% от пакетната цена.

ж) По време на специални събития се прилагат специфични условия на анулация, упоменати изрично при потвърждаването на заявката;

5.8.Туроператорът предоставя на потребителя информация относно: транспортната фирма/ превозвача, регистрационния номер на автобуса/превозното средство, имената на водач-екскурзовода на групата и хотелите по маршрута (ако не са посочени в офертата) до 7 дни преди датата на отпътуване пряко или чрез туристическия агент и на предоставен от потребителя  телефон.

  1. Спорове и рекламации.

6.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретни условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред доставчика на услугите и представител на Туроператора или пред обслужващата фирма за незабавно отстраняване на слабостите. ако това не стане се изисква констативен протокол с име, подпис и и печат на отговорното лице. В срок от 3 дни след крайната дата на организираното пътуване, потребителят трябва да представи лично в офиса на Туроператора/Турагента писмена рекламация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежния документ.

6.2. В случай, че Протребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разглеждат от страна на Туроператора.  

6.3. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя. 

  1. Допълнителни условия за пътувания в страната и чужбина. АНУЛАЦИИ   при условия за ранно записване: Почивки Море . Цените с включени отстъпки за ранно записване са валидни само при направена резервация и плащане до обявените за всеки хотел дати.  Не се допускат никакви промени при вече направена и платена резервация за ранно записване. При невъзможност на туриста да пътува при резервация по ранно записване, внесените и платени суми не се възстановяват.   В случай на отказ от пътуване при направена и платена резервация по ранно записване, при доказана уважителна причина , сумата може да се използва за друга дата на пътуване с допълнително заплащане по стандартните тарифи, само ако са спазени сроковете за отказ от пътуване съгласно договор с клиента.